Uitgangspunten bouwmogelijkheden gemeentelijke kavels:

 • Hoofdgebouw dient gebouwd te worden in de voorgevelrooilijn (zie bijlage);
 • De afstand tussen het hoofdgebouw en de zijdelingse perceelsgrens mag niet kleiner zijn dan 1,5 meter;
 • Maximale oppervlakte hoofdgebouw bedraagt 90 mē;
 • Maximale diepte hoofdgebouw bedraagt 15 meter;
 • Maximale goothoogte hoofdgebouw bedraagt 6 meter;
 • Maximale nokhoogte hoofdgebouw bedraagt 12 meter;
 • Maximaal oppervlakte bijgebouwen bedraagt 75 mē;
 • De goot- en bouwhoogten van het bijgebouw mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 3 m en 6 m, met dien verstande dat voor vrijstaande bijbehorende bouwwerken de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 5 meter;
 • Bijgebouwen dienen minimaal 5 meter achter de voorgevelrooilijn geplaatst te worden;
 • Voor de voorgevelbouwgrens is een erker toegestaan, met dien verstande dat deze:
  • geen grotere bouwdiepte mag hebben dan 1,5 m;
  • geen grotere bouwhoogte mag hebben dan 3 m;
  • geen grotere breedte mag hebben dan 75% van de voorgevelbreedte van de woning waartoe zij behoort;
  • niet tot gevolg mag hebben dat de afstand van de woning tot de aan de weg gelegen perceelsgrens minder dan 2 m bedraagt.